فناوری Auto disconnect یا قطع کن خودکار شارژ در کابل ها