ویژگی ها و مزیت های خرید اسپینر و تاثیر آن در تمرکز